Villkor och regler

Genom att ansluta till denna webbplats ('Webbplatsen') bekräftar du att du godkänner följande villkor och regler ('Villkoren'). Innan du använder Webbplatsen bör du noggrant läsa igenom Villkoren samt vår Cookie- och Sekretesspolicy.

Denna Webbplats innehas av HSBC Global Asset Management (France) och dess filial i Stockholm. HSBC Global Asset Management (France) och dess filial i Stockholm är auktoriserade och står under tillsyn av Autorité des Marchés Financiers (AMF) i Frankrike samt Finansinspektionen i Sverige. HSBC Global Asset Management (France) är en del av den globala företagsgruppen HSBC Global Asset Management som ägs av HSBC Holdings plc. HSBC Global Asset Management (France) är ett franskt aktiebolag (société anonyme) som är registrerat i Nanterres handels- och företagsregister (Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre) med nummer 421 345 489. Företagets registrerade kontorsadress är Immeuble Ile de France, 4 place de la Pyramide, La Défense 9, 92800 Puteuax, Frankrike. HSBC Global Asset Management (France) S.A. Stockholm Filial är filial av HSBC Global Asset Management (France) och registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 516404-3985. Filialens registrerade kontorsadress är Birger Jarlsgatan 2, 114 34 Stockholm, Sverige.

Använd Kontakta oss-länken som finns på varje sida på Webbplatsen om du önskar kontakta oss.

I dessa Villkor refererar

 • 'innehåll' till alla sidor, skärmar, all information och allt material som inkluderas i eller är tillgängligt via denna Webbplats (inklusive innehåll tillgängligt via e-post- eller SMS-tjänster)
 • 'du', 'din' och 'dig' till dig/er, personen/erna som ansluter till denna Webbplats samt den part för vars räkning du/ni gör detta
 • 'vi', 'oss' och 'vår' till HSBC Global Asset Management (France)
 • 'HSBC-gruppen' till HSBC Holdings plc, samt dess dotterbolag och närstående bolag i förekommande fall

VILLKOR
Dessa Villkor reglerar din användning av denna Webbplats. Alla produkter och tjänster som levereras av företag som ingår i HSBC-gruppen har egna villkor och regler ('Produktvillkoren'). Du måste läsa igenom både Produktvillkoren och dessa Villkor. I de förekommnade fall då Produktvillkoren står i konflikt med dessa Villkor eller någon lokal webbplats villkor och regler äger Produktvillkoren företräde.

Vi kan komma att presentera information eller hyperlänkar till andra webbplatser eller sidor som levereras av andra enheter inom HSBC-gruppen ('Lokala Webbplatser') och andra parter. Din användning av Lokala Webbplatser och andra parters webbplatser kan vara reglerad av deras egna villkor och regler. Du bör därför även läsa dessa.

Denna Webbplats riktar sig till de som ansluter sig till den från Sverige. Detta innebär att vi inte kan garantera att Webbplatsen, eller informationen som finns tillgänglig på Webbplatsen, överensstämmer med lokala lagar och regler eller är lämplig att använda i någon annan jurisdiktion som du ansluter ifrån. Om du väljer att ansluta till denna Webbplats från en annan jurisdiktion än Sverige gör du detta på egen risk och HSBC-gruppen kan inte hållas ansvarigt för något brott mot lokala lagar eller regler som du begår som en följd av sådant handlande.

Var noga med att noggrant läsa igenom alla tillämpliga villkor, regler och friskrivningar som är relevant för din användning av de produkter, tjänster eller den information som du kan komma att erbjudas att ta del av från gång till annan.

Om någon del av dessa Villkor bedöms vara felaktig, i strid med gällande lagstiftning eller omöjlig att verkställa av en domstol eller annan kompetent myndighet skall denna del skiljas av från övriga delar av Villkoren vilka skall fortsätta att vara giltiga och verkställbara i så hög utsträckning som är möjligt enligt gällande lagstiftning.

FÖRÄNDRINGAR AV VÅRA VILLKOR
Vi kan komma att förändra dessa Villkor när som helst genom att uppdatera dessa sidor.

Du samtycker till att gå igenom tillämpliga villkor och regler regelbundet samt att ditt användande av samtliga delar av denna Webbplats regleras i enlighet med eventuella förändringar i villkoren så snart de har genomförts. Om du inte accepterar dessa Villkor skall du avbryta användandet av denna Webbplats.

WEBBPLATSENS, PRODUKTERS OCH TJÄNSTERS TILLGÄNGLIGHET
Innehållet på denna Webbplats eller produkter och tjänster som är tillgängliga via denna Webbplats, inklusive layout, kan när som helst komma att, delvis eller i sin helhet, stängas av, dras tillbaka eller förändras.

Vi förbehåller oss också rätten att när som helst omgående stänga av tillgängliggörandet av hela eller delar av denna Webbplats till dig och/eller blockera din anslutning till denna Webbplats.

FINANSIELLA TJÄNSTER OCH PRODUKTERS TILLGÄNGLIGHET
Alla produkter och tjänster du har möjlighet att se via denna Webbplats är inte tillgängliga i alla geografiska regioner. Det relevanta företaget inom HSBC-gruppen förbehåller sig rätten att slutligen bestämma huruvida du tillåts använda en specifik produkt eller tjänst.

Om du väljer att ansluta till en webbplats utanför ditt bosättningsland bör du vara medveten om att det kan vara olagligt för dig att inom denna jurisdiktion ansluta till eller använda funktioner som finns tillgängliga på webbplatsen samt att juridiska krav kan förhindra dig från att handla eller på annat sätt genomföra transaktioner inom denna jurisdiktion. Inget företag inom HSBC-gruppen kan hållas ansvarigt för något brott mot lokala lagar eller regler som du begår som en följd av användande och anslutning till en webbplats i ett annat land än ditt bosättningsland.

Det inte är säkert att vissa av de produkter och tjänster som presenteras på Webbplatsen och de som levereras av andra företag inom HSBC-gruppen eller tredje part som kan vara möjliga att ansluta till via en länk från denna Webbplats är lämpliga för alla investerare. Läs alltid igenom hela produktdokumentationen innan du tar beslut om kontraktsbundna överenskommelser.

Alla produkter eller tjänster som levereras till dig av oss eller annat företag som ingår i HSBC-gruppen skall endast vara tillgängliga inom den eller de jurisdiktioner som det företag som levererar tjänsten eller produkten är auktoriserad att bedriva verksamhet i.

Du godkänner att de produkter eller tjänster som levereras till dig av oss eller annat företag som ingår i HSBC-gruppen endast skall anses vara levererade inom den jurisdiktion inom vilken det företag som levererar produkten eller tjänsten är auktoriserad att bedriva verksamhet i.

INGET ERBJUDANDE
Information eller åsikter som finns på denna Webbplats eller Lokala Webbplatser utgör inte ett erbjudande eller en uppmaning om att sälja eller köpa någon typ av värdepapper eller andra finansiella instrument eller investeringsrådgivning eller någon annan typ av rådgivning eller rekommendation avseende sådana värdepapper eller andra finansiella instrument.

Om du väljer att på något sätt agera utifrån något innehåll på denna Webbplats sker detta helt på egen risk.

Innan du tar några beslut eller agerar på ett sätt som kan komma att påverka dig själv eller din privata ekonomi eller dina affärer bör du alltid rådgöra med en eller flera kvalificerade professionella rådgivare för att erhålla lämplig rådgivning avseende finansiella, legala, bokföringsrelaterade och skatterelaterade frågeställningar samt inom övriga relaterade områden.

INVESTERINGARS UTVECKLING
Investeringars värde och intäkterna som erhålls från dem kan komma att variera över tid och det är inte säkert att en investerare får tillbaka sitt investerade kapital. I de fall historiska resultat visas refererar de till historiska händelser och skall inte ses som någon garanti för framtida avkastning. Värdet och intäkter som erhålls från investeringar som det refereras till på denna Webbplats kan minska såväl som öka. Det är framförallt inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. I de fall utländska värdepapper innehas kan förändrade valutakurser innebära att investeringens värde kan såväl öka som minska. Investeringar i tillväxtmarknader kan medföra en större risk än investeringar i utvecklade marknader. Samtliga prognoser, bedömningar eller målsättningar är endast indikativa och är inte garanterade på något sätt. Vi åtar oss inget ansvar i det fall sådan prognos, bedömning eller målsättning ej uppnås.

I de fall som avser investeringar för vilka det saknas en erkänd marknad kan det vara svårt för investerare att sälja sin investering eller erhålla pålitlig information om dess värde eller omfattningen av de risker som investeringen är exponerad mot.

Informationen på denna webbplats är baserad på förståelse av aktuella lagar och regler vid publicering. Framtida förändringar avseende lagar, regler eller skattenivåer kan komma att påverka informationen på denna webbplats.

MATERIELLT INTRESSE
HSBC Global Asset Management (France) och/ellerdess ledande befattningshavare och anställda kan komma att äga eller ha positioner i de investeringar som omnämns på webbplatsen eller andra relaterade investeringar och kan komma att från tid till annan öka sitt innehav av eller göra sig av med sådana investeringar.

Följande villkor under 'Inga garantier' och 'Ansvarsbegränsning' friskriver oss från eller begränsar vårt juridiska ansvar för denna Webbplats. Du bör läsa dem noggrant. De är endast tillämpliga i den utsträckning som lagen tillåter.

INGA GARANTIER
Utöver de garantier och utfästelser som lämnas i dessa Villkor skall samtliga andra garantier och utfästelser, såväl uttryckliga som implicita och lagstadgade, i så hög utsträckning som tillåts enligt gällande lagstiftning, exkluderas. Vi friskriver oss inte från eller begränsar vårt ansvar eller våra skyldigheter gentemot dig inom de områden eller i den omfattning som är förbjuden enligt gällande lagar eller regler. Användandet av denna Webbplats sker helt på din egen risk. Vi lämnar inga utfästelser eller garanterar att:

 • någon information på denna Webbplats kommer att vara korrekt, komplett, uppdaterad eller i enlighet med dina specifika krav
 • denna Webbplats kommer att vara tillgänglig,
 • anslutningen till denna Webbplats kommer att vara oavbruten och att det inte kommer att inträffa några fördröjningar, felaktigheter, fel eller utelämnande eller förlust av information när Webbplatsens innehåll överförs till dig,
 • inga virus eller annat smittsamt eller skadligt material eller motsvarande element kommer att överföras eller att din dator inte kommer att skadas

Vi lämnar inte någon garanti avseende riktighet, funktionalitet eller prestanda för någon programvara, något innehåll eller något verktyg från tredje part som används tillsammans med denna Webbplats.

ANSVARSBEGRÄNSNING
Varken vi eller något företag inom HSBC-gruppen skall, i den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lag, hållas ansvarigt för någon skada, förlust eller skyldighet (oavsett om denna uppkommit som en följd av kontrakt, kränkning, försumlighet eller på annat sätt) som uppkommit som en följd av eller i samband med:

 • din användning av denna Webbplats,
 • ditt förlitande på eller oförmögenhet att använda informationen, produkterna eller tjänsterna på denna Webbplats, eller
 • någon felaktighet eller något resultat, fel, utelämnande, avbrott, någon defekt eller fördröjning avseende användning eller överföring, datorvirus eller uppkoppling eller systemfel som påverkar denna Webbplats eller ditt användande av eller försök att använda denna Webbplats

Ovanstående exkluderingar är tillämpliga för samtliga direkta, indirekta, speciella och oförutsedda skador och följdskador eller skador som består av ekonomisk eller affärsmässig förlust, eller förlust av möjligheter eller data.

Samtliga ovanstående exkluderingar är tillämpliga även om du meddelat oss eller annat företag inom HSBC-gruppen om möjligheten att ovanstående typer av skada, förlust eller skyldighet skulle kunna uppkomma.

LÖSENORD OCH SÄKERHET
För att kunna använda denna Webbplats eller en eller flera delar av den kan det komma att krävas att du blir en registrerad användare. För att bli en registrerad användare kommer vi att till dig utfärda ett eller flera av följande; registrerat användarnamn, lösenord, säkerhetsdosa, annan säkerhetsidentifikation ('Lösenord') i enlighet med våra aktuella procedurer och rutiner.

Du ser till att ständigt hålla ditt Lösenord hemligt och konfidentiellt. Ditt Lösenord kommer att ge dig tillgång till ditt personliga och konfidentiella konto och/eller finansiell information. Du godkänner att:

 • aldrig skriva ner eller på annat sätt spara ditt Lösenord på ett sätt så att det kan förstås av någon annan,
 • aldrig avslöja ditt Lösenord för någon annan inklusive vår personal,
 • aldrig mata in ditt Lösenord i någon programvara som sparar det automatiskt (exempelvis något inmatningsfält på en dator eller i en "spara lösenord"-funktion eller motsvarande i din webbläsare,
 • alltid förvara ditt Lösenord på en säker plats

När du har loggat in på Webbplatsen får du inte vid någon tidpunkt lämna internetterminalen från vilken du anslutit till Webbplatsen, eller låta någon annan använda internetterminalen, innan du har loggat av från Webbplatsen. Du kommer att vara ansvarig för att du har säkerställt att du har loggat av från Webbplatsen i slutet av varje session.

Du får ej ansluta till Webbplatsen från någon dator som är ansluten till ett lokalt nätverk (LAN) eller från någon apparat med offentlig internetanslutning eller en offentlig internetanslutningspunkt utan att först säkerställa att ingen annan har möjlighet att observera eller kopiera din anslutning eller ansluta till Webbplatsen och utge sig för att vara du.

Du måste meddela oss omedelbart vid obehörig anslutning till Webbplatsen med ditt Lösenord eller vid kännedom eller misstanke om obehörig transaktion eller order eller om du misstänker att någon annan känner till ditt Lösenord. Vi kommer att behöva din hjälp i det fall vi och polisen försöker återställa eventuella förluster. Vi kan komma att lämna ut information om dig eller ditt konto till polisen eller annan tredje part om vi anser att detta kan bidra till att förhindra eller återställa förluster.

Du innehar det fullständiga ansvaret för annan persons användning av Webbplatsen med ditt Lösenord.

Vi förbehåller oss rätten att stänga av åtkomsten till Webbplatsen i de fall då vi misstänker att en obehörig person försöker ansluta till Webbplatsen med ditt Lösenord.

DINA SKYLDIGHETER
Säkerhet – det åligger dig att på ett lämpligt sätt ansvara för att

 • hålla din data och din utrustning säker samt genomföra säkerhetskopiering
 • genomföra rimliga och lämpliga åtgärder för att förebygga förekomsten av virus eller annat skadligt material eller element, samt
 • säkerställa att din dator och din anslutning till denna Webbplats har ett tillräckligt skydd mot obehöriga användare

Din användning av denna Webbplats – du får ej använda denna Webbplats eller tillåta andra att använda denna Webbplats

 • på något sätt (inklusive på elektronisk väg) eller i något syfte som är olagligt, nedsättande eller kränkande, anstötligt, otillbörligt, oanständigt, hotande eller som på något sätt bryter mot några immateriella rättigheter eller skyldigheter baserade på sekretess, eller
 • som kan leda till irritation, obehag, eller skapa onödig oro hos någon annan person eller som på något annat sätt innebär ett brott mot någon tillämplig lag eller regel i någon jurisdiktion i världen, eller
 • för att introducera ett virus eller annat skadligt material eller element eller på annan sätt störa eller skada denna Webbplats eller annan kommunikationstjänst

Du godkänner att agera i enlighet med de regler som du blir meddelad om i enlighet med förekommande krav från tredjepartsleverantörer av data eller tjänster till denna Webbplats, inklusive men inte begränsat till, i de fall där det är nödvändigt, att ingå avtal direkt med sådan tredje part i samband med din användning av deras data.

WEBBPLATSER SOM TILLHÖR TREDJE PART SAMT REKOMMENDATIONER
Länkar till webbplats som tillhör tredje part
– i de fall vi tillhandahåller hypertextlänkar till andra platser på internet gör vi det endast i informationssyfte. Vi är inte ansvariga för innehållet på någon webbplats eller sida som tillhör tredje part och är länkad till eller från denna Webbplats. Du följer länkar till webbplatser eller sidor som tillhör tredje part på egen risk. Vi skall inte hållas ansvariga eller skyldiga för skada eller på något annat sätt i samband med sådan länkning av dessa webbplatser eller sidor.

Nedladdning från webbplats som tillhör tredje part – länkar till webbplatser som tillhör tredje part och innehåller nedladdningsbar programvara tillhandahålls endast i bekvämlighetssyfte och vi är inte ansvariga för eller skall anses ha några skyldigheter i samband med eventuella svårigheter eller konsekvenser vid nedladdning av sådan programvara. Du är ansvarig för att inhämta nödvändiga tillstånd för att använda sådan programvara och vi ger ingen implicit licens eller någon garanti avseende nedladdning av eller användande av sådan programvara.

Ingen rekommendation av tredje part – ingen rekommendation, något godkännande eller något ansvar för lämplighet gällande någon tredje part eller dess rådgivning, åsikter, information, produkter eller tjänster uttrycks eller antyds i någon information på denna Webbplats eller av några hyperlänkar till eller från webbplatser eller sidor som tillhör tredje part.

LÄNKAR TILL VÅR WEBBPLATS
Varken du eller någon annan part har tillåtelse att använda någon del av denna Webbplats på en annan webbplats, eller länka en annan webbplats till denna Webbplats, utan vårt skriftliga godkännande på förhand.

Vi är inte ansvariga för publiceringen av någon länk från tredje parts webbplats till vår Webbplats.

Varken du eller någon annan part har tillåtelse att djuplänka till, länka inuti en frame, spindla, skörda eller skrapa Innehållet eller ansluta till Innehållet för några syften, eller använda någon maskinell, elektrisk, webb-baserad eller motsvarande apparatur för att läsa eller utvinna Innehållet med maskinella eller automatiserade metoder utan vårt skriftliga godkännande på förhand.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
Våra rättigheter – samtliga immateriella rättigheter (inklusive, utan begränsning; copyright, databasrättigheter, designrättigheter, patent och varumärken) avseende Innehållet ägs av eller är licensierade till oss om inte annat uppges.

HSBC – HSBC och HSBC-logotypen är varumärken som tillhör HSBC Holdings plc och alla rättigheter avseende dessa varumärken tillhör HSBC Holdings plc.

Kopiering utförd av dig och din åtkomst till Webbplatsen – du tillåts att skriva ut, kopiera, ladda ner och temporärt förvara utdrag från denna Webbplats för personligt bruk eller som hjälpmedel vid användning av våra produkter och tjänster. Du får ej förändra utdrag som återfinns på eller som erhållits från denna Webbplats på något sätt. Annan användning är förbjuden med undantag om du dessförinnan erhållit vårt skriftliga godkännande. Utan att begränsa ovanstående får du ej reproducera, modifiera, anpassa, överföra, publicera, sända, skapa derivativa verk från, förvara, arkivera eller på annat sätt exploatera Innehållet. Varken du eller annan part tillåts, utan begränsning, att göra följande utan att dessförinnan inhämta på förhand skriftligt godkännande från oss:

 • skapa någon form av databas i elektronisk eller strukturerad manuell form genom att systematiskt ladda ner och spara hela eller delar av Innehållet; eller
 • vidaredistribuera någon del av Innehållet (inklusive använda det som en del av någon syndikering, aggregering av innehåll, något arkiv eller motsvarande tjänst); eller
 • ta bort informationen om copyright eller varumärken från kopior av Innehållet som skapats i enlighet med dessa Villkor

KOMMUNIKATION VIA INTERNET OCH E-POST
Meddelanden som sänds över internet (inklusive e-post) kan inte garanteras vara fullständigt säkra då de kan komma att fångas upp av tredje part, övervakas, försenas, förkomma eller förändras.

Varken vi eller något annat företag inom HSBC-gruppen är ansvarigt för några sådana meddelanden eller skyldiga att ersätta dig eller någon annan för skada eller andra händelser i samband med meddelanden som sänts av dig till oss eller annan part eller meddelanden som sänts eller kan tolkas som att de har sänts av oss eller någon tredje part till dig via internet (inklusive e-post). Du bör inte inkludera någon känslig eller konfidentiell information i sådana meddelanden.

VÅR ÖVERVAKNING AV KOMMUNIKATION
För att hjälpa oss att utveckla våra tjänster samt av säkerhetsmässiga skäl kan vi komma att övervaka och/eller spela in kommunikationen (oavsett om den sker över internet, via telefon eller på annat sätt) mellan dig och oss. Vi har exklusiv äganderätt till alla inspelningar.

SKYDD AV DATA OCH SEKRETESS
Vi tar upprätthållandet av din sekretess på största allvar. All information som inhämtats från dig i samband med användning av Webbplatsen eller någon Lokal Webbplats kommer att bevaras i enlighet med den relevanta sekretesspolicyn för denna Webbplats (se vår Sekretesspolicy) eller någon av de Lokala Webbplatserna.

COOKIES
Du bör läsa vår Cookie Policy för att veta mer om hur HSBC och de som vi arbetar med använder cookies, vilket är viktigt för din on-line säkerhet. Vi använder cookies för att göra vår websida säkrare och lättare att använda.

GÄLLANDE LAG
Dessa Villkor styrs av och skall tolkas i enlighet med gällande lagstiftning i Sverige. Svenskt domstolsväsende innehar icke-exklusiv jurisdiktion avseende eventuell tvist som kan komma att uppstå i anslutning till dessa Villkor eller användandet av denna Webbplats.

DINA FRÅGOR
Använd Kontakta oss-länken som finns på varje sida på Webbplatsen om du har några frågor. Vid eventuella klagomål kan du vända dig till klagomålsansvarig, HSBC Global Asset Management (France) S.A. Stockholm Filial, Birger Jarlsgatan 2, 114 34 Stockholm, Sverige.