Sekretesspolicy

Vi är medvetna om att det är viktigt för dig att veta hur din personliga och finansiella information behandlas. Detta dokument beskriver våra aktuella policies och visar vårt engagemang att upprätthålla din finansiella sekretess. Vi kan komma att när som helst förändra innehållet eller tjänsterna på vår Webbplats utan förvarning, och följdaktligen kan även vår sekretesspolicy komma att förändras när som helst i framtiden.

HSBC Global Asset Management levererar finansiella produkter och tjänster genom sina närstående företag och filialer över hela världen. Principerna för sekretess och skydd av personuppgifter varierar mellan olika länder. När du ansluter till eller länkar till någon annan webbplats är det viktigt att du läser igenom utfästelser avseende sekretess och skydd av data, eller avtal som utfärdats av sådan webbplats, för att vara säker på vilka policies som gäller information eller data som behandlas av webbplatsen.

I detta dokument refererar

  • 'innehåll' till alla sidor, skärmar, all information och allt material som inkluderas i eller är tillgängligt via denna Webbplats (inklusive innehåll tillgängligt via e-post- eller SMS-tjänster).
  • 'du', 'din' och 'dig' till dig/er, personen/erna som ansluter till denna Webbplats samt den part för vars räkning du/ni gör detta.
  • 'vi', 'oss' och 'vår' till HSBC Global Asset Management (France).
  • 'HSBC Group' till HSBC Holdings plc, samt dess dotterbolag och närstående bolag i förekommande fall.

SKYDD AV DATA
För att tillhandahålla tjänster till våra kunder är det nödvändigt att samla viss information om våra kunder samt kundernas kontaktpersoner. Med personuppgifter anses i detta sekretesspolicy all information kan hänföras till en fysisk person enligt definiton i det Europeiska Dataskyddsdirektivet (European Data Protection Directive 1995) (”Direktivet"), och kallas härefter ”Personuppgifter”.

Personuppgifter som samlas omfattar till exempel namn och kontaktuppgifter till våra kunder samt kundernas kontaktpersoner. Personuppgifter samlas ofta direkt från våra kunder.

HSBC Global Asset Management (France) anses som Personsuppgiftsansvarig.

Generellt hanteras Personuppgifter som konfidentiell information och finns tillgängliga endast för de anställada inom Personsuppgiftsansvarig och i den mån det är nödvändigt för att tillhandahålla tjänster till våra kunder. Vi har vidtagit erfordeliga tekniska och organisatoriska åtgärder för säkerställa att Personuppgifter hanteras i enligthet med lag.

Vänligen notera att vi i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar i varje jurisdiktion (inklusive, utan begränsning, Direktivet samt nationella lagar i vilka Direktivet har implementerats), är skyldiga att informera dig om Personuppgifter kan komma att lämnas ut, bearbetas och vidarebefordras av oss och andra företag inom HSBC-gruppen, i den mån lagen tillåter, i syfte att erbjuda tjänster till de kunder som du representerar och/eller för att upprätthålla vår affärsrelation med dem eller dig.

Vi kommer inte att lämna ut eller skicka vidare Personuppgifter till tredje part i marknadsföringssyfte. Dock kan vi komma att lämna ut eller föra över Personuppgifter till aktör eller tredje part som är auktoriserad att verka för vår räkning eller till andra företag i HSBC-gruppen eller till tredje part i syfte att leverera specifika tjänster.

Om du befinner dig inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ('EES') är det viktigt att notera att vi kan komma att, i anslutning till ovan nämnda syften, föra över dina Personuppgifter till aktörer som är auktoriserade enligt ovan och befinner sig utanför EES vilket kan innebära ett lägre skydd för Personuppgifter jämfört med inom EES. Alla Personuppgifter som hanteras inom HSBC-gruppen kommer dock att erhålla en hög skyddsnivå gentemot avslöjande av data, tillgång till data eller radering av data av såväl oauktoriserad part som på grund av misstag.

Du har rätt att begära tillgång till Personuppgifter som gäller dig samt begära rättelse i det fall det finns felaktiga uppgifter om dig. Vid frågor och information om vår Sekretesspolicy och dina rättigheter, vänligen kontakta: HSBC Global Asset Management (France) S.A. Stockholm Branch, Birger Jarlsgatan 2, 114 34 Stockholm, Sweden.

COOKIES
Denna Webbplats använder cookies i likhet med de flesta andra större webbplatser. En cookie består av kortfattad information som en webbplats för över till cookie-filen på din dators hårddisk. Cookies gör det möjligt för användare att navigera runt på Webbplatsen och gör det möjligt för oss att (där det är lämpligt) skräddarsy innehållet för att passa de användare som anslutit till Webbplatsen. För mer information om cookies läs vår Cookie Policy.

Vi använder två typer av cookies på den här Webbplatsen:

  • Sessionscookies är temporära cookies som finns kvar i cookie-filen på din dator tills du stänger av din webbläsare (och i samband med detta raderas de).
  • Beständiga eller sparade cookies sparas permanent i din dators cookie-fil.

Cookies kan inte se innehållet i din dator och samla in information om dig eller din familj eller läsa något material som finns på din hårddisk och kan inte heller, så länge du inte har loggat in på en sida som kräver autentisering, användas för att identifiera vem du är.

Cookies kan inte användas för att få fram någon information om dig av någon annan som använder datorn förutom det faktum att någon som använder datorn har besökt en specifik webbplats. Cookies äventyrar inte på något sätt din dators säkerhet.

Cookies kommer inte att användas för att kontakta dig i marknadsföringssyfte förutom i form av annonsering som förekommer på denna Webbplats.

Cookies kan komma att användas för att spara detaljer om sidor som är relaterade till specifika produkter och tjänster som du har besökt på denna Webbplats. Detta görs för att vi skall få tillgång till allmän statistik över användandet som gör det möjligt för företaget att utveckla denna webbplats och erbjuda dig information som kan vara av intresse för dig.

Vi mäter användandet på denna Webbplats i samarbete med WebTrends för att kunna utveckla Webbplatsen i linje med våra kunders behov. WebTrends levererar statistik till oss som visar vilka sidor på denna Webbplats som besöks mest frekvent samt hur lång tid besökare stannar kvar på denna Webbplats.

WebTrends använder en cookie för att mäta antalet unika användare på denna Webbplats. Statistiken visar i princip huruvida Webbplatsen har ett litet antal återkommande besökare eller ett stort antal besökare som återkommer mer sällan. Ingen av denna information kan spåras till en enskild individ - vi vet inte vem du är som unik användare utan endast att det är ett visst antal personer som använder denna Webbplats. Cookien relaterar endast till vad som händer på denna Webbplats och informationen kan inte användas för marknadsföring på individuell nivå.

För mer information om hur WebTrends samlar in data, vänligen läs deras sekretesspolicy som finns på adressen: http://ondemand.webtrends.com/privacypolicy.asp#PSFV

Genom att ansluta till denna Webbplats bekräftar du att du accepterar att cookies används. Om du inte accepterar cookies skall du avbryta användandet av denna Webbplats. Alternativt, om du ändå vill fortsätta att använda denna Webbplas kan du agera enligt nedan.

De flesta datorers webbläsare är från början inställda så att de accepterar cookies. Om du så önskar kan du ställa in din webbläsare så att hanteringen av cookies avaktiveras eller så att du blir informerad när en webbplats försöker lägga till en cookie på din dator. Du kan även ta bort cookies som tidigare har lagts till i din dators cookie-fil.

Du kan ställa in din webbläsare så att beständiga och/eller sessionscookies inaktiveras, dock innebär inaktivering av sessionscookies att du inte kommer att kunna logga in på några sidor som kräver autentisering även om du kommer att kunna logga in på sidor som inte kräver autentisering.

Gå in på http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/ för mer information om hur du avaktiverar eller tar bort cookies.

WEBBSIGNALER OCH INTERNETTAGGAR
Denna Webbplats kan innehålla elektroniska bilder som kallas webbsignaler eller internettaggar. De hjälper oss att räkna antalet användare som har besökt vissa sidor på webbplatsen. Webbsignaler och internettaggar är endast verktyg för att erhålla grundläggande information om besökta webbsidor. De används inte för att inhämta information om specifika användare.